همه سفارش های چاپ شده

جعبه صنعتی
تاریخ تحویل: 1394/11/07

بطری مدل جدید 3
تاریخ تحویل: 1394/11/17

نمونه فک انسانی(بدون فینیشینگ)
تاریخ تحویل: 1394/11/15

بطری مدل جدید 2
تاریخ تحویل: 1394/11/18

جعبه صنعتی 2
تاریخ تحویل: 1394/11/21

دستگیره
تاریخ تحویل: 1394/11/03

حیوانات
تاریخ تحویل: 1394/11/08

برج ایفل
تاریخ تحویل: 1394/11/04

بطری مدل جدید
تاریخ تحویل: 1394/10/29

نما جلو ساختمان
تاریخ تحویل: 1394/11/05

قطعات مکانیکی
تاریخ تحویل: 1394/11/05

قطعات مختلف دستگاه صنعتی
تاریخ تحویل: 1394/10/15

نمونه اولیه
تاریخ تحویل: 1394/10/15

قلب جفت شونده
تاریخ تحویل: 1394/10/15

چرخ و بوش مخصوص روباتیک
تاریخ تحویل: 1394/10/15

مجسمه عتیقه بسیار قدیمی
تاریخ تحویل: 1394/11/20

سیب
تاریخ تحویل: 1394/09/04

سازه صنعتی
تاریخ تحویل: 1394/09/07

مجسمه ماهی تزئینی
تاریخ تحویل: 1394/08/22

لوله منحنی
تاریخ تحویل: 1394/08/22