همه سفارش های چاپ شده

ناوچه
تاریخ تحویل: 1394/02/26

قلب انسان
تاریخ تحویل: 1394/02/26

جمجمه دایناسور (تی رکس)
تاریخ تحویل: 1394/02/26

پره موتور جت
تاریخ تحویل: 1394/02/26

برج آزادی
تاریخ تحویل: 1394/02/26

استخوان زانو
تاریخ تحویل: 1394/02/26

سردیس
تاریخ تحویل: 1394/02/26

پنجه بوکس
تاریخ تحویل: 1394/02/26

ساختار مولکولی
تاریخ تحویل: 1394/03/15

پاشنه کفش
تاریخ تحویل: 1394/02/26

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1393/12/28

نمونه اولیه کنترل دار
تاریخ تحویل: 1393/12/26

باکس
تاریخ تحویل: 1393/12/08

بدنه دستگاه (قلم نوری)
تاریخ تحویل: 1393/12/05

ماکت تجسمی
تاریخ تحویل: 1393/12/05

سقف ماکت
تاریخ تحویل: 1393/12/05

قطعات ماکت (بادگیر)
تاریخ تحویل: 1393/12/05

قطعه چینی
تاریخ تحویل: 1393/12/04

پره چرخشی
تاریخ تحویل: 1393/12/04

قطعات مکانیکی
تاریخ تحویل: 1393/10/16