همه سفارش های چاپ شده

کشتی بادبانی
تاریخ تحویل: 1394/06/27

مهره کوچک و بزرگ
تاریخ تحویل: 1394/06/27

اکسترودر پرینتر سه بعدی
تاریخ تحویل: 1394/06/27

نمونه قطعه شرکتی
تاریخ تحویل: 1394/06/21

پایه مخصوص دوربین Go Pro
تاریخ تحویل: 1394/06/23

قاب گوشی
تاریخ تحویل: 1394/06/21

سبد به شکل قلب
تاریخ تحویل: 1394/06/14

قطعات کاربردی
تاریخ تحویل: 1394/06/03

پولی
تاریخ تحویل: 1394/05/20

لولای چفت شونده
تاریخ تحویل: 1394/05/20

کیف هنری
تاریخ تحویل: 1394/05/20

بخشی از ماکت
تاریخ تحویل: 1394/05/15

کاور USB
تاریخ تحویل: 1394/05/17

لوگوی لباس فروشی
تاریخ تحویل: 1394/05/15

جعبه قفل هوشمند
تاریخ تحویل: 1394/05/12

جمجمه میمون
تاریخ تحویل: 1394/04/29

جعبه چند تکه
تاریخ تحویل: 1394/04/28

عروسک برای گجت الکترونیکی
تاریخ تحویل: 1394/05/15

قطعات ماکت
تاریخ تحویل: 1394/04/28

بتمن
تاریخ تحویل: 1394/04/22