همه سفارش های چاپ شده

ساختار مولکولی
تاریخ تحویل: 1394/03/15

پاشنه کفش
تاریخ تحویل: 1394/02/26

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1393/12/28

نمونه اولیه کنترل دار
تاریخ تحویل: 1393/12/26

باکس
تاریخ تحویل: 1393/12/08

بدنه دستگاه (قلم نوری)
تاریخ تحویل: 1393/12/05

ماکت تجسمی
تاریخ تحویل: 1393/12/05

سقف ماکت
تاریخ تحویل: 1393/12/05

قطعات ماکت (بادگیر)
تاریخ تحویل: 1393/12/05

قطعه چینی
تاریخ تحویل: 1393/12/04

پره چرخشی
تاریخ تحویل: 1393/12/04

قطعات مکانیکی
تاریخ تحویل: 1393/10/16

جمجمه انسان
تاریخ تحویل: 1393/10/16

دسته لیوان
تاریخ تحویل: 1393/10/06

قطعات مکانیکی
تاریخ تحویل: 1393/08/08

قطعه های روبات
تاریخ تحویل: 1393/06/10

پروفیل پنجره دو جداره
تاریخ تحویل: 1393/05/21

پره 2
تاریخ تحویل: 1393/05/21

ماکت حرم امام حسین (ع)
تاریخ تحویل: 1393/05/21

سر مجسمه
تاریخ تحویل: 1393/05/21