همه سفارش های چاپ شده

body work
تاریخ تحویل: 1398/02/09

در پوش
تاریخ تحویل: 1398/02/05

طرح مبل
تاریخ تحویل: 1398/02/05

قطعه مربعی شکل
تاریخ تحویل: 1398/02/12

Impeller
تاریخ تحویل: 1398/01/24

قطعه هزار خار
تاریخ تحویل: 1398/01/17

قطعه مربعی شکل
تاریخ تحویل: 1398/01/05

کله مانکن 1
تاریخ تحویل: 1397/12/20

مانکن 2
تاریخ تحویل: 1397/12/20

جعبه
تاریخ تحویل: 1397/12/18

قرقره
تاریخ تحویل: 1397/12/16

مونتاژ
تاریخ تحویل: 1397/12/18

پروژه دانشجویی
تاریخ تحویل: 1397/12/11

نمونه سازی
تاریخ تحویل: 1397/12/15

طرح قالب
تاریخ تحویل: 1397/12/11

محل نگه داری دستمال کاغذی
تاریخ تحویل: 1397/12/15

پولی موتور XL
تاریخ تحویل: 1397/12/08

توربین
تاریخ تحویل: 1397/12/04

فلوتر
تاریخ تحویل: 1397/12/01

تراز
تاریخ تحویل: 1397/11/27