همه سفارش های چاپ شده

ماکت
تاریخ تحویل: 1397/11/28

فیلتر مثلثی
تاریخ تحویل: 1397/11/27

Gaig
تاریخ تحویل: 1397/11/19

سازه دانش آموزی
تاریخ تحویل: 1397/11/27

طرح زمین
تاریخ تحویل: 1397/11/22

2طرح زمین
تاریخ تحویل: 1397/11/22

فلوتر
تاریخ تحویل: 1397/11/04

نمونه گالن
تاریخ تحویل: 1397/09/09

قطعه نمونه
تاریخ تحویل: 1397/08/30

فنر ساعت 2
تاریخ تحویل: 1397/08/28

فنر ساعت
تاریخ تحویل: 1397/08/22

جعبه مدار
تاریخ تحویل: 1397/08/20

نمونه بدنه دستگاه الکترونیکی
تاریخ تحویل: 1397/07/17

پروتوتایپ قطعات
تاریخ تحویل: 1397/07/10

نمونه قطعات
تاریخ تحویل: 1397/07/07

نمونه پروتوتایپ صنعتی
تاریخ تحویل: 1397/07/14

طرح دانشجویی
تاریخ تحویل: 1397/06/19

قطعات روبات
تاریخ تحویل: 1397/06/12

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/05/15

قطعات ربات
تاریخ تحویل: 1397/05/15