همه سفارش های چاپ شده

قطعه نمونه
تاریخ تحویل: 1397/08/30

فنر ساعت 2
تاریخ تحویل: 1397/08/28

فنر ساعت
تاریخ تحویل: 1397/08/22

جعبه مدار
تاریخ تحویل: 1397/08/20

نمونه بدنه دستگاه الکترونیکی
تاریخ تحویل: 1397/07/17

پروتوتایپ قطعات
تاریخ تحویل: 1397/07/10

نمونه قطعات
تاریخ تحویل: 1397/07/07

نمونه پروتوتایپ صنعتی
تاریخ تحویل: 1397/07/14

طرح دانشجویی
تاریخ تحویل: 1397/06/19

قطعات روبات
تاریخ تحویل: 1397/06/12

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/05/15

قطعات ربات
تاریخ تحویل: 1397/05/15

سفارش ABS
تاریخ تحویل: 1397/05/16

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/05/09

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/05/02

جعبه مونتاژ
تاریخ تحویل: 1397/04/13

BOX
تاریخ تحویل:

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/03/20

BOX
تاریخ تحویل: 1397/03/22

سفارش مشتری
تاریخ تحویل: 1397/02/25