همه سفارش های چاپ شده

قطعه توربین صنعتی
تاریخ تحویل:

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/13

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/10

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/06

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل:

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/07/15

پره ی تحقیقاتی
تاریخ تحویل: 1395/07/13

قطعه رباتیک نگهدارنده
تاریخ تحویل: 1395/07/08

قطعه صنعتی خاص
تاریخ تحویل: 1395/07/11

قطعات آزمایشگاهی
تاریخ تحویل: 1395/07/10

قطعه جهت ریخته گری
تاریخ تحویل: 1395/07/13

قطعه برای قالبگیری
تاریخ تحویل: 1395/07/04

قطعه ی دایره ای صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/06/23

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/06/23

عروسک
تاریخ تحویل: 1395/06/14

باکس الکترونیکی
تاریخ تحویل: 1395/06/09

قطعه رباتیک
تاریخ تحویل: 1395/06/02

جعبه
تاریخ تحویل: 1395/06/04

تندیس اختصاصی
تاریخ تحویل: 1395/06/06

جعبه فیوز
تاریخ تحویل: 1395/06/07