همه سفارش های چاپ شده

پایه دوربین
تاریخ تحویل:

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/09/04

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/09/01

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/18

نمونه اولیه قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/11

قطعه توربین صنعتی
تاریخ تحویل:

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/13

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/10

قطعات صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/08/06

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل:

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/07/15

پره ی تحقیقاتی
تاریخ تحویل: 1395/07/13

قطعه رباتیک نگهدارنده
تاریخ تحویل: 1395/07/08

قطعه صنعتی خاص
تاریخ تحویل: 1395/07/11

قطعات آزمایشگاهی
تاریخ تحویل: 1395/07/10

قطعه جهت ریخته گری
تاریخ تحویل: 1395/07/13

قطعه برای قالبگیری
تاریخ تحویل: 1395/07/04

قطعه ی دایره ای صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/06/23

قطعه صنعتی
تاریخ تحویل: 1395/06/23

عروسک
تاریخ تحویل: 1395/06/14